Tư Vấn Trọng Tải

Phát triển bền vững cụm công nghiệp là một yêu cầu tất yếu trong chiến lược phát triển các cụm công nghiệp tại các địa phương. Mặc dù các cụm công nghiệp đã mang lại những kết quả nhất định về kinh tế cho địa phương song thực tế cho thấy trong quá trình phát triển đã bộc lộ nhiều hạn chế nhất định cản trở sự phát triển bền vững. Bài viết đề cập đến việc đánh giá mức độ phát triển bền vững cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thông qua phân tích các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển bền vững cụm công nghiệp. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững cụm công nghiệp này trong thời gian tới.

 • Category

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 • Client Name

  Mr. Mạnh Hải

 • Start Date

  19 Nov, 2021

 • End Date

  09 Feb, 2021

 • Website Link

  http://example.com/

Loader GIF