Chiến lược đầu tư: Đầu tư hạ tầng Nhà xưởng, văn phòng, Kho, bãi cùng với hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phụ trợ hiện đại, thân thiện môi trường