Cơ bản

Free/ hàng tháng

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền con
 • vCard
 • Tạo QR
 • Theo dõi/hủy theo dõi
 • Yêu cầu báo giá
 • Blog
 • Danh mục
 • Trang tùy chọn
 • Con số ấn tượng
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Khách hàng nói về chúng tôi
 • Nghề nghiệp
 • Đội ngũ
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)
 • Ecommerce

Chuyên nghiệp

150000₫/ hàng tháng

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền con
 • vCard
 • Tạo QR
 • Theo dõi/hủy theo dõi
 • Yêu cầu báo giá
 • Blog
 • Danh mục
 • Trang tùy chọn
 • Con số ấn tượng
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Khách hàng nói về chúng tôi
 • Nghề nghiệp
 • Đội ngũ
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)
 • Ecommerce

Cửa hàng

200000₫/ hàng tháng

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền con
 • vCard
 • Tạo QR
 • Theo dõi/hủy theo dõi
 • Yêu cầu báo giá
 • Blog
 • Danh mục
 • Trang tùy chọn
 • Con số ấn tượng
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Khách hàng nói về chúng tôi
 • Nghề nghiệp
 • Đội ngũ
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)
 • Ecommerce

Cơ bản

Free/ hàng năm

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền con
 • vCard
 • Tạo QR
 • Theo dõi/hủy theo dõi
 • Yêu cầu báo giá
 • Blog
 • Danh mục
 • Trang tùy chọn
 • Con số ấn tượng
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Khách hàng nói về chúng tôi
 • Nghề nghiệp
 • Đội ngũ
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)
 • Ecommerce

Chuyên nghiệp

1500000₫/ hàng năm

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền con
 • vCard
 • Tạo QR
 • Theo dõi/hủy theo dõi
 • Yêu cầu báo giá
 • Blog
 • Danh mục
 • Trang tùy chọn
 • Con số ấn tượng
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Khách hàng nói về chúng tôi
 • Nghề nghiệp
 • Đội ngũ
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)
 • Ecommerce

Cửa hàng

2000000₫/ hàng năm

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền con
 • vCard
 • Tạo QR
 • Theo dõi/hủy theo dõi
 • Yêu cầu báo giá
 • Blog
 • Danh mục
 • Trang tùy chọn
 • Con số ấn tượng
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Khách hàng nói về chúng tôi
 • Nghề nghiệp
 • Đội ngũ
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)
 • Ecommerce

Cơ bản

Free/ trọn đời

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền con
 • vCard
 • Tạo QR
 • Theo dõi/hủy theo dõi
 • Yêu cầu báo giá
 • Blog
 • Danh mục
 • Trang tùy chọn
 • Con số ấn tượng
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Khách hàng nói về chúng tôi
 • Nghề nghiệp
 • Đội ngũ
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)
 • Ecommerce

Chuyên nghiệp

5000000₫/ trọn đời

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền con
 • vCard
 • Tạo QR
 • Theo dõi/hủy theo dõi
 • Yêu cầu báo giá
 • Blog
 • Danh mục
 • Trang tùy chọn
 • Con số ấn tượng
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Khách hàng nói về chúng tôi
 • Nghề nghiệp
 • Đội ngũ
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)
 • Ecommerce

Cửa hàng

10000000₫/ trọn đời

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền con
 • vCard
 • Tạo QR
 • Theo dõi/hủy theo dõi
 • Yêu cầu báo giá
 • Blog
 • Danh mục
 • Trang tùy chọn
 • Con số ấn tượng
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Khách hàng nói về chúng tôi
 • Nghề nghiệp
 • Đội ngũ
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)
 • Ecommerce